در این نوع از جداکننده ها که بیشتر مواقع در فشار کاری بالا بکار برده می شود، جداسازی در دو مرحله صورت مي گيرد. درحين عبور قطرات مايع از روی سطح مارپيچی(A)، سطح مارپيچي ( Swirl Element) بر روی آنها ايجاد نيروی گريز از مرکزي مي کند که سبب حرکت قطرات مايع به سمت ديواره خارجي Vortex Tube،(B) و خارج شدن آنها از طريق Slot هاي تعبيه شده در ديواره می گردد(C). جريان مارپيچی گاز در ادامه به مرحله دوم جداسازي مي رسد که در اين قسمت قطرات مايع باقيمانده از طريق محفظه تعبيه شده بر روی Vortex Tube، (D) به بيرون هدايت مي شوند و بخش کوچکي از جريان گاز هم از طريق محفظه هايي که بر روی Vortex Tube و سطح مارپيچي تعبيه شده بازگردانده مي شود که در نهايت سيکل جداسازي در (F) به پايان مي رسد.