• Let's be a part of Filtration-Separation solutions
  • ۸۸۷۱۵۵۲۹

Perforated Baffle Plates

اين ابزار  برای آرام نمودن جريان ورودی به منظور جداسازي بهتر توسط اجزاء داخلی که در پايين دست وجود دارند، عمدتا در مخازن تفکیک گرهای سه فازی افقي استفاده می شود. بسته به کاربردی که دارد مي تواند به صورت درصدي از مقطع ظرف و يا تمام مقطع، استفاده شود.

 

CFD modeling and a schematic outline of the Perforated Baffle