اصول عملکرد جداسازی آن بر اساس Impingement Separation و Interception Separation می باشد. با عبور جريان گاز حاوی قطرات مايع از داخل صفحات موجدار(Corrugated Plate)، قطرات مايع به علت داشتن ممنتم بيشتر به مسير مستقيم خود ادامه می دهند. با برخورد قطرات مايع به سطوح Vane و جمع شدن آنها در داخل Pocket ها در اثر نيروی کشش سطحی، در اثر وزن خود سقوط مي کنند.

فاصله صفحات موازی در رنج۱/۲″-۳/۴″ و جنس پيشنهادی براي آنها S.S-304L و S.S-316L مي باشد. زاويه سطوح موجدار با راستاي جريان °۴۵°-۶۰ مي باشد. عمق صفحات حدود ۲۰۰mm-300mm مي باشد.