اين ابزار (D) برای آرام نمودن جريان ورودی به منظور جداسازي بهتر توسط اجزاء داخلی که در پايين دست وجود دارند، عمدتا در مخازن تفکیک گرهای سه فازی افقي استفاده می شود. بسته به کاربردی که دارد مي تواند به صورت درصدي از مقطع ظرف و يا تمام مقطع، استفاده شود.

CFD modeling and a schematic outline of the Perforated Baffle