اين ابزار براي جداسازی مايع از مايع و عمدتا در مخازن تفکیک گرهای سه فازی افقي استفاده می شود و مي بايست رژيم جريان عبوری از آن کاملاً آرام باشد. بدين علت اغلب قبل از آن از صفحات سوراخ داري به نام Liquid Distribution/Perforated Baffles استفاده مي شود.

General Arrangement of a Three Phase Separator Internals