بازتاب عملکرد شرکت نسبت به تامین بموقع سفارشات متقاضیان و کیفیت محصولات ساخته شده منتج به دریافت تاییدیه های متعدد در خصوص عملکرد محصولات و تکرار سفارشات از سوی متقاضیان شده است.

 

برخی از تاییدیه ها و تقدیر نامه های دریافتی این شرکت عبارتند از:

تاییدیه برق جنوب فارس

تاییدیه شرکت گاز تهران بزرگ

تاییدیه شرکت ملی گاز ایران

تاییدیه پتروشیمی اراک

تقدیرنامه نیروگاه برق نکا

تاییدیه پتروشیمی فجر